REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG

Niniejszy regulamin świadczenia usług (dalej: Regulamin) określa warunki realizacji usług doradztwa prawnego na odległość, zawierania umów, płatności, procedury postępowania reklamacyjnego oraz sposób kontaktowania się, prawa, obowiązki i odpowiedzialność stron umowy.

 

§ 1. Postanowienia ogólne

1. Ilekroć w Regulaminie jest mowa o:

a) Usłudze doradztwa prawnego świadczonej na odległość (dalej: Usługa) – oznacza to ogół działań związanych z dokumentowaniem stanu faktycznego sprawy i przeprowadzaną na jego podstawie analizą prawną, w tym także usługi im towarzyszące. Zakres usług świadczonych przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego wynika ze szczegółowych uzgodnień między Stronami, które doprecyzowują je w treści zawieranej Umowy. Wykonawca świadczy swe usługi na odległość za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej.

b) Wykonawcy usługi doradztwa prawnego, o której to jest mowa w niniejszym Regulaminie (dalej: Wykonawcy) – oznacza to spółkę ART & OTHERS sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Trębackiej 4 lok. 131, 00-074 Warszawa, zarejestrowaną pod numerem 0000857716 w Rejestrze Przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP: 525-283-44-92, REGON: 386948702, będącą właścicielem marki MówiPapuga.pl.

c) Zamawiającym – oznacza to osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną niemającą osobowości prawnej, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, zamawiającą usługi Wykonawcy.

d) Konsumencie – oznacza to osobę fizyczną zawierającą z Wykonawcą umowę niezwiązaną bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

e) Wynagrodzeniu – oznacza to określoną w Umowie kwotę należną Wykonawcy z tytułu Usług świadczonych przez niego na rzecz Zamawiającego.

f) Stronach – oznacza to Wykonawcę i Zamawiającego łącznie.

g) Umowie – oznacza to porozumienie zawarte pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym, w którym między innymi:

   • Strony uzgadniają szczegółowy zakres usług świadczonych przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego,
   • Zamawiający potwierdza, że zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu i akceptuje jego postanowienia.

2. Wszelkie informacje znajdujące się na stronie internetowej dostępnej pod adresem https://mówipapuga.pl (dalej: Serwis) nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego.

3. Niniejszy Regulamin jest regulaminem w rozumieniu art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2020 poz. 344 z późn. zm.) w zakresie, w jakim Usługi na rzecz Zamawiającego wykonywane są drogą elektroniczną.

4. Warunkiem zawarcia Umowy jest zaakceptowanie przez Zamawiającego postanowień niniejszego Regulaminu oraz Polityki Prywatności Wykonawcy. Zamawiający poprzez akceptację, o której mowa w zdaniu pierwszym, wyraża zgodę na wszystkie postanowienia wskazanych dokumentów oraz zobowiązuje się do ich przestrzegania.

5. Korzystanie z usług Wykonawcy drogą elektroniczną wymaga dysponowania przez Zamawiającego systemem teleinformatycznym spełniającym co najmniej następujące wymagania techniczne:

a) posiadanie dostępu do poczty elektronicznej;

b) posiadanie dostępu do internetu;

c) możliwość korzystania z przeglądarki internetowej.

 

§ 2. Prawa, obowiązki i odpowiedzialność Zamawiającego

1. Zamawiający ma prawo rozwiązać Umowę ze skutkiem natychmiastowym w przypadku jej nienależytego wykonywania przez Wykonawcę, po uprzednim wezwaniu Wykonawcy do należytego wykonania Umowy i wyznaczeniu mu w tym celu dodatkowego, co najmniej siedmiodniowego terminu.

2. W sytuacji, o której mowa w pkt. 1 powyżej, Zamawiający może rozwiązać Umowę wysyłając oświadczenie drogą pocztową na adres siedziby Wykonawcy lub jego skan za pomocą poczty elektronicznej na adres e-mail Wykonawcy kontakt@mówipapuga.pl.

3. Zamawiający zobowiązany jest:

a) zapłacić Wykonawcy wynagrodzenie za zrealizowane na jego rzecz Usługi, na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie;

b) do współdziałania z Wykonawcą poprzez dostarczenie mu materiałów lub informacji niezbędnych do realizacji przedmiotu Umowy;

c) do powstrzymania się od jakichkolwiek działań o charakterze bezprawnym, tj. zapewnić by prowadzona przez niego działalność nie naruszała dobrych obyczajów, praw osób trzecich oraz innych przepisów prawa obowiązujących w trakcie świadczenia Usług przez Wykonawcę;

d) zachowania w tajemnicy metodyki pracy Wykonawcy służącej do wykonywania Usług objętych Umową stanowiącej utwór w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, do którego wszelkie prawa majątkowe przysługują Wykonawcy oraz podlegają ochronie prawnej.

4. Zamawiający decydując się na skorzystanie z Usługi Wykonawcy potwierdzi za pośrednictwem poczty elektronicznej, że zapoznał się z treścią niniejszego Regulamin oraz Polityki Prywatności i akceptuje ich postanowienia, a także, że został poinformowany przed przystąpieniem do spełnienia świadczenia, że rozpoczęcie wykonania Usługi będzie skutkowało utratą przysługującego mu prawa do odstąpienia od Umowy i zamawia wykonanie Umowy o świadczenie usługi doradztwa prawnego obejmującej analizę przedstawionego przez niego indywidualnego stanu faktycznego.

5. Zamawiający ponosi wyłączną odpowiedzialność za:

a) oferowane przez niego usługi lub produkty oraz udostępniane treści, w tym przede wszystkim ich zgodność z obowiązującymi przepisami prawa;

b) brak lub niewłaściwe wykonywanie jego obowiązków wynikających z Umowy;

c) niewywiązanie się z jego obowiązków, o których mowa w pkt. 3;

d) zatajenie lub podanie nieprawdziwych informacji, które będą podstawą wykonania Usług przez Wykonawcę.

6. W przypadku, gdyby jakakolwiek osoba trzecia wystąpiła przeciwko Wykonawcy z jakimikolwiek roszczeniami powstałymi w związku z działaniami Zamawiającego, za które ten ponosi wyłączną odpowiedzialność zgodnie z punktem 5, to Zamawiający na zasadzie art. 392 Kodeksu cywilnego zobowiązuje się do zwolnienia Wykonawcy z obowiązku zaspokojenia takiego roszczenia i zrekompensowania mu wszelkich powstałych wskutek tego działania szkód.

 

§ 3. Prawa, obowiązki i odpowiedzialność Wykonawcy

1. Wykonawca zobowiązuje się świadczyć Usługi na rzecz Zamawiającego przy zachowaniu należytej staranności, a także działać w najlepiej pojętym interesie Zamawiającego, zgodnie z treścią niniejszego Regulaminu i zawartej między Stronami Umowy.

2. Do obowiązków Wykonawcy należy wykonanie Usługi doradztwa prawnego w terminie określonym w Umowie.

3. Wykonawca może powierzyć realizację Usług osobom trzecim. Za działania bądź zaniechania osób, którym Wykonawca powierza wykonanie Usług, odpowiada on jak za działania bądź zaniechania własne.

4. Wykonawca zastrzega sobie prawo wypowiedzenia Umowy ze skutkiem natychmiastowym od dnia doręczenia wypowiedzenia, w przypadku:

a) naruszenia przez Zamawiającego postanowień § 2 pkt. 3 Regulaminu;

b) braku współpracy ze strony Zamawiającego, który poważnie utrudnia lub całkowicie uniemożliwia Wykonawcy prawidłową realizację przedmiotu Umowy.

5. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie Usług będących przedmiotem Umowy, na zasadach określonych przepisami prawa i w niniejszym Regulaminie, z wyłączeniem odpowiedzialności za ewentualne korzyści utracone przez Zamawiającego.

6. Odpowiedzialność Wykonawcy ograniczona jest do wysokości otrzymanego od Zamawiającego wynagrodzenia z tytułu Umowy.

7. Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za:

a) opóźnienie w wykonaniu lub niewykonanie Usług, spowodowane przyczynami pozostającymi po stronie podmiotów zewnętrznych;

b) działania bądź zaniechania Zamawiającego podejmowane po zakończeniu świadczenia przez niego Usług.

 

§ 4. Zasady współpracy

1. Strony wzajemnie zobowiązują się do utrzymywania kontaktu niezbędnego w celu prawidłowego wykonania przedmiotu Umowy, udzielania sobie rzetelnych wyjaśnień w sprawach nią objętych, a także zapewniają, że wymiana informacji między nimi będzie odbywać się bez zbędnej zwłoki.

2. Zamawiający może skontaktować się z Wykonawcą w dni robocze w godzinach od 9:00 do 19:00:

a) telefonicznie pod numerem +48 506 182 494;

b) za pośrednictwem poczty elektronicznej pisząc wiadomość e-mail na adres kontakt@mówipapuga.pl.

3. W przypadku naruszenia przez Zamawiającego postanowień niniejszego Regulaminu, przepisów prawa lub dobrych obyczajów, Wykonawca może rozwiązać Umowę z Zamawiającym bez prawa do odszkodowania Zamawiającego za zakończenie Usług.

4. W przypadku rozwiązania Umowy w trybie wskazanym w § 3 pkt. 4, tj. z winy Zamawiającego, lub jeżeli Zamawiający wypowie Umowę, odstąpi od niej lub w inny sposób ją rozwiąże niezgodnie z postanowieniami Umowy lub Regulaminu, Wykonawca będzie uprawniony do otrzymania 30% wynagrodzenia określonego w Umowie z tytułu czasu poświęconego na przygotowanie się do realizacji Usług oraz gotowości ich świadczenia w terminie wskazanym w Umowie.

5. Obowiązek zapłaty 30% uzgodnionego w Umowie wynagrodzenia, o którym jest mowa w pkt. 4, nie stanowi odstępnego.

6. Zamawiający z chwilą wydania Wykonawcy materiałów, w tym znaków towarowych lub graficznych, niezbędnych do prawidłowego wykonania jego Usług, udziela mu nieodpłatnej licencji na ich wykorzystanie.

7. Licencja udzielona przez Zamawiającego, o której mowa w pkt. 6, jest nieograniczona czasowo ani terytorialnie. Wykonawca ma prawo wykorzystania materiałów otrzymanych od Zamawiającego w celu prawidłowego wykonania przedmiotu Umowy, w tym przede wszystkim ich utrwalania oraz zwielokrotniania w każdym rozmiarze, z modyfikacjami treści oraz obrazu, techniką zapisu cyfrowego, w pamięci trwałej komputera, serwera i na innego rodzaju nośnikach.

8. Zamawiający oświadcza, że jest mu wiadome, iż działania prowadzone w ramach świadczonych przez Wykonawcę Usług, nie gwarantują mu osiągnięcia określonych korzyści prawnych lub gospodarczych, a Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za tego rodzaju okoliczności.

9. Strony zobowiązane są do zachowania w tajemnicy wszelkich okoliczności i informacji, o których dowiedziały się w związku z wykonywaniem Umowy, a w szczególności tych, których ujawnienie mogłoby narazić drugą Stronę na powstanie szkody.

10. Strona odpowiada za szkodę wyrządzoną drugiej Stronie Umowy lub osobom trzecim przez ujawnienie, przekazanie, wykorzystanie, zbycie bądź oferowanie informacji otrzymanych od tej Strony wbrew postanowieniom Umowy. Zobowiązanie to wiąże również Strony po wykonaniu przedmiotu Umowy lub jej rozwiązaniu bez względu na przyczynę.

11. W przypadku braku kontaktu ze strony Zamawiającego w trakcie ustaleń dotyczących realizacji przedmiotu Umowy, braku akceptacji przesyłanych do niego materiałów lub opóźnień w przekazywaniu uwag oraz materiałów niezbędnych do wykonania Usług, Wykonawca zastrzega sobie prawo do zmiany określonego w Umowie terminu ich realizacji. Termin, o którym mowa w zdaniu pierwszym, zostanie przesunięty proporcjonalnie do okresu zwłoki, spowodowanej brakiem działań lub opóźnieniami po stronie Zamawiającego.

 

§ 5. Zasady płatności

1. Faktura VAT powinna zostać opłacona przez Zamawiającego przelewem bankowym w terminie siedmiu dniu liczonych od dnia jej otrzymania od Wykonawcy.

2. Wszelkie korekty wysokości należnego wynagrodzenia, które mogą powstać, jeśli Zamawiający po podpisaniu Umowy będzie chciał rozszerzyć zakres opisanych w niej Usług, zostaną objęte odpowiednimi dokumentami księgowymi.

3. W przypadku braku zapłaty wynagrodzenia należnego Wykonawcy za wykonanie przedmiotu Umowy, w terminie wskazanym w pkt. 1, Wykonawca wyśle do Zamawiającego dwa ponaglenia:

a) Pierwsze ponaglenie zostanie wysłane pierwszego dnia po upływie terminu, do którego Zamawiający powinien opłacić fakturę VAT;

b) Drugie ponaglenie zostanie wysłane po siedmiu dniach od wysłania pierwszego ponaglenia. Ponaglenie to zawierać będzie ponadto ostateczny termin, do którego Zamawiający powinien uregulować jego zobowiązanie względem Wykonawcy.

 

§ 6. Prawa autorskie

1. Wykonawca zobowiązuje się do przeniesienia na Zamawiającego całości autorskich praw majątkowych wraz z prawem do zezwalania na wykonywanie praw zależnych do powstałych w związku z wykonaniem przedmiotu Umowy Utworów w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych (dalej: Utwory) bez żadnych ograniczeń czasowych i terytorialnych, na wszelkich polach eksploatacji, w tym w szczególności:

a) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania Utworów:

   • wytwarzanie dowolną techniką egzemplarzy Utworów, w tym techniką drukarską, reprograficzną, kserograficzną, fotograficzną, offsetową, zapisu magnetycznego, optyczną, laserową oraz techniką cyfrową, na dowolnym nośniku, w tym na papierze, nośnikach magnetycznych, optycznych i elektronicznych;
   • wprowadzanie Utworów do pamięci komputera (bez ograniczeń ilościowych) i ich zapisywanie w dowolnym formacie, w tym na serwerach umożliwiających pobranie Utworów w formie cyfrowej nieograniczonej liczbie odbiorców;
   • zwielokrotnianie Utworów w postaci publikacji książkowej lub prasowej, zarówno w postaci papierowej, jak i elektronicznej bądź publikowanej w sieciach informatycznych, w tym w internecie;

b) w zakresie obrotu oryginałem Utworów albo egzemplarzami, na których Utwory utrwalono – wprowadzanie do obrotu, użyczanie, najem lub dzierżawa oryginału albo egzemplarzy Utworów wykonanych dowolną techniką, w tym wskazaną w lit. a;

c) w zakresie rozpowszechniania Utworów w sposób inny niż określony w lit. b – publiczne wykonywanie, wystawianie, wyświetlanie, odtwarzanie oraz nadawanie i reemitowanie za pomocą wizji lub fonii przewodowej bądź bezprzewodowej, przez stację naziemną lub za pośrednictwem satelity, a także publiczne udostępnianie Utworów w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu oraz w czasie przez siebie dowolnie wybranym, w tym poprzez udostępnianie ich w internecie.

2. Przeniesienie majątkowych praw autorskich następuje z momentem zapłaty przez Zamawiającego na rzecz Wykonawca całego należnego mu wynagrodzenia wynikającego z zawartej między Stronami Umowy.

3. Z chwilą przeniesienia autorskich praw majątkowych do Utworów, o której mowa w pkt. 2, Wykonawca przenosi na Zamawiającego wyłączne prawo zezwalania na wykonywanie zależnych praw autorskich do tych Utworów na wyżej wskazanych polach eksploatacji, w tym także sam udziela Zamawiającemu zezwolenia na wykonywanie autorskich praw zależnych do tych Utworów.

4. Wykonawca gwarantuje, że twórcy wykonanych Utworów nie będą wykonywać autorskich praw osobistych względem tych utworów.

5. Jeśli do stworzenia poszczególnych Utworów zostały wykorzystane materiały, w tym przede wszystkim zdjęcia bądź grafiki, udostępnione na licencjach płatnych lub open source, to autorskie prawa majątkowe do tych elementów przysługują ich twórcom.

 

§ 7. Postępowanie reklamacyjne

1. Zamawiający ma prawo złożenia reklamacji dotyczącej Usług zrealizowanych na jego rzecz przez Wykonawcę.

2. Reklamacja powinna zostać złożona poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres kontakt@mówipapuga.pl.

3. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać:

  • Imię i nazwisko lub nazwę Zamawiającego;
  • Adres zamieszkania lub siedziby Zamawiającego;
  • Przedmiot reklamacji;
  • Uzasadnienie merytoryczne i formalne reklamacji;
  • Oczekiwania Zamawiającego wobec Wykonawcy.

4. Po otrzymaniu zgłoszenia, Wykonawca potwierdzi ten fakt w wiadomości zwrotnej.

5. Reklamacja zgłoszona przez Zamawiającego zostanie rozpatrzona w ciągu czternastu dni liczonych od dnia otrzymania zgłoszenia przez Wykonawcę.

6. Jeśli zgłoszenie reklamacyjne nie będzie zawierało wszystkich informacji wymienionych w pkt. 3, to Wykonawca wyznaczy Zamawiającemu siedmiodniowy termin na przesłanie poprawionego zgłoszenia reklamacyjnego.

7. Jeśli reklamacja Zamawiającego będzie wynikać z nieznajomości postanowień niniejszego Regulaminu, to Wykonawca zastrzega sobie prawo do jej pozostawienia bez rozpatrzenia.

8. W przypadku umów zawieranych z Konsumentami, Wykonawca ponosi odpowiedzialność wobec Konsumenta na zasadach określonych w art. 556 i kolejnych Kodeksu cywilnego za wady fizyczne lub prawne (rękojmia).

 

§ 8. Odstąpienie od Umowy

1. Zamawiający, który jest Konsumentem ma prawo do odstąpienia od Umowy w terminie czternastu dni bez podawania przyczyny z wyłączeniem sytuacji opisanych w pkt. 5.

2. Zamawiający, który chce skorzystać z prawa do odstąpienia od Umowy, powinien poinformować o tym Wykonawcę w terminie, o którym mowa w pkt. 1, w formie jednoznacznego oświadczenia.

3. Wykonawca dokona zwrotu płatności Zamawiającego niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie czternastu dni od dnia otrzymania jego oświadczenia o odstąpieniu od Umowy.

4. Wykonawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiej samej formy zapłaty, jakiej użył Zamawiający, chyba że wyraził on zgodę na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi dodatkowymi kosztami.

5. Prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Zamawiającemu w przypadku umowy:

a) w której wynagrodzenie lub cena zależą od wahań na rynku finansowym, nad którymi Wykonawca nie sprawuje kontroli i które mogą zaistnieć przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;

b) o świadczenie usług, za które Zamawiający jest zobowiązany do zapłaty ceny, jeśli Wykonawca w pełni wykonał usługę za wyraźną i uprzednią zgodą Zamawiającego, który został poinformowany przed rozpoczęciem jej świadczenia, że po jego spełnieniu przez Wykonawcę utraci on prawo do odstąpienia od umowy, i przyjął to do wiadomości;

c) o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są dystrybuowane na nośniku materialnym, za które Zamawiający jest zobowiązany do zapłaty ceny, jeśli Wykonawca rozpoczął świadczenie za wyraźną i uprzednią zgodą Zamawiającego, który został poinformowany przed jego rozpoczęciem, że po jego spełnieniu przez Wykonawcę utraci on prawo do odstąpienia od umowy, i przyjął to do wiadomości, a Wykonawca przekazał następnie Zamawiającemu potwierdzenie tego oświadczenia utrwalone na papierze lub na innym nośniku trwałym;

d) o świadczenie usług, za które Zamawiający jest zobowiązany do zapłaty ceny, w przypadku których Zamawiający wyraźnie zażądał od Wykonawcy, aby ten przyjechał do niego w celu dokonania naprawy, a usługa została już w pełni wykonana za wyraźną i uprzednią zgodą Zamawiającego.

6. Faktura korygująca zostanie wystawiona przez Wykonawcę w chwili dokonania zwrotu pieniędzy na rachunek bankowy Zamawiającego i zostanie do niego wysłana drogą elektroniczną na jego adres e-mail, na co Zamawiający wyraża zgodę i zobowiązuje się odesłać Wykonawcy informację zwrotną o odebraniu przez niego tej faktury.

7. Zamawiający, który skorzysta z przysługującego mu prawa do odstąpienia od Umowy jest zobowiązany zaprzestać korzystania z jej przedmiotu dostarczonego przez Wykonawcę.

8. W przypadku odstąpienia od Umowy Wykonawca ma prawo uniemożliwić Zamawiającemu dalsze korzystanie z jej przedmiotu, który został przez niego dostarczony.

 

§ 9. Opinie

1. Na stronie internetowej Wykonawcy mogą być prezentowanie opinie wystawione przez Zamawiających.

2. Zamawiający pozostawiając opinię o zamówionej przez niego Usłudze wyraża zgodę na jej opublikowanie w ramach strony internetowej Wykonawcy w określonych przez niego celach.

3. Opinie, o których mowa w pkt. 1, mogą pojawiać się w różnych miejscach na stronie, w tym między innymi w dedykowanej im sekcji „Opinie” na stronie głównej oraz jako element opisu na poszczególnych podstronach ofertowych.

4. Zamieszczane przez Wykonawcę opinie mogą odsyłać do zewnętrznych narzędzi oraz serwisów prezentujących recenzje, w tym na przykład do opinii pochodzących z profilu Google Business lub profili w mediach społecznościowych.

5. Opinie mogą być prezentowane w różnych formach, w tym między innymi w postaci tekstowej z wizerunkiem oraz danymi osobowymi osoby ją wystawiającej lub tylko z częściowym prezentowaniem tych danych bądź całkowicie bez nich.

6. Wykonawca dokłada wszelkich starań, aby publikowane opinie były rzetelne.

7. W sytuacji, w której Wykonawca ma obawy co do rzetelności wystawionej opinii lub co do jej pochodzenia od osoby, na której rzecz faktycznie świadczył swe usługi, weryfikuje ją poprzez kontakt z jej autorem.

8. Opinie, o których mowa w pkt. 7, nie są prezentowane na stronie Wykonawcy do czasu usunięcia wątpliwości.

9. Wykonawca nie ma obowiązku publikowania wszyskich opinii, a także – gdy uzna to za uzasadnione – ma prawo do ich usuwania.

 

§ 10. Ochrona danych osobowych

1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z realizacją postanowień niniejszego Regulaminu jest Wykonawca.

2. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do zawarcia Umowy i realizacji przez Wykonawcę opisanych w niej Usług.

3. Zamawiającemu przysługuje prawo wglądu do powierzonych danych osobowych, ich aktualizacji oraz poprawiania, a także żądania ich usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.

4. Wykonawca zastrzega sobie prawo do wysyłania niezapowiedzianych wiadomości osobom, których dane kontaktowe posiada i które wyraziły na to zgodę. 

5. Wykonawca rozumie niezapowiedziane wiadomości, o których mowa w pkt. 4, jako informacje odnoszące się bezpośrednio do jego serwisów oraz świadczonych przez niego usług, niekomercyjne listy (np. życzenia), a także informacje komercyjne.

6. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Wykonawcę znajdują się w Polityce Prywatności, która stanowi integralną część niniejszego Regulaminu. Z Polityką Prywatności Zamawiający może zapoznać się wchodząc na stronę internetową: https://mówipapuga.pl/polityka-prywatnosci.

 

§ 11. Postanowienia końcowe

1. Strony ustalają, że wszelka korespondencje i oświadczenia będą przekazywane między nimi za pomocą poczty elektronicznej z wykorzystaniem adresów e-mail wskazanych w Umowie, chyba że postanowienia Umowy wskazują inaczej.

2. Strony oświadczają, że ich uzgodnienia, o ile nie zmierzają do zmiany treści Umowy, są wiążące, jeżeli Umowa lub ustawa nie wymaga do ich ważności formy pisemnej.

3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie znajdą odrębne umowy zawarte między Stronami, a także obowiązujące przepisy prawa, w tym w szczególności:

  • Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz.U. 2022 poz. 1360 z późn. zm.);
  • Ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2020 poz. 287 z późn. zm.);
  • Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2019 poz. 1781 z późn. zm.).

4. Wykonawca zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu w każdym czasie. W przypadku podjęcia decyzji o zmianie Regulaminu, Wykonawca umieści jego ujednoliconą wersję na swojej stronie internetowej.

5. Wprowadzenie przez Wykonawcę nowego lub zmienionego Regulaminu pozostaje bez wpływu na treść stosunków umownych powstałych przed tą zmianą.

6. Ewentualne spory powstałe pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym, który nie jest Konsumentem, rozstrzygane będą przez sąd powszechny właściwy miejscowo ze względu na siedzibę Wykonawcy.

7. Właściwość miejscowa sądu w przypadku ewentualnego sporu powstałego pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym, który jest Konsumentem, rozstrzygana będzie zgodnie z przepisami Kodeksu postępowania cywilnego na zasadach ogólnych.

8. W sytuacji wystąpienia sporu z Wykonawcą, Konsument ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, w tym w szczególności poprzez:

a) mediację;

b) zwrócenie się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej;

c) zwrócenie się do stałego polubownego sądu konsumenckiego;

d) zwrócenie się do powiatowego (miejskiego) rzecznika praw konsumenta lub organizacji społecznej, do której statutowych zadań należy ochrona konsumentów.

9. Więcej informacji na temat pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, Konsument może znaleźć na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów dostępnej pod adresem https://uokik.gov.pl.

10. Regulamin wchodzi w życie z dniem jego publikacji na stronie internetowej Wykonawcy, tj. 10 sierpnia 2023 roku, i zostaje wprowadzony na czas nieokreślony.

Archwialne wersje Regulaminu:

 • W tym miejscu publikowane będę archiwalne wersje Regulaminu z możliwością ich pobrania w formacie PDF.
 • Obecnie Regulamin nie posiada żadnej wersji archiwalnej.